Condicions

CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI

 1. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les presents Condicions Generals s’aplicaran a tots els contractes o acords de prestació de serveis de traducció i/o interpretació formalitzats per Vinti Traduzioni (endavant, VT) amb els seus Clients en el marc de la seua activitat professional, i anul·len tots els anteriors contractes, compromisos, manifestacions o acords, tant escrits com orals, que hagen existit prèviament entre les Parts, l’objecte dels quals siga idèntic fóra quin fóra el seu abast.

S’entendran acceptades les presents Condicions Generals pel Client des del moment que aquest posarà a disposició de VT el pressupost sol·licitat pels serveis de traducció i/o interpretació, en el qual queden tàcitament acceptades i llegides les presents Condicions Generals i Particulars, degudament firmat i segellat.

 1. PRESSUPOST

El pressupost s’elabora per escrit i es lliura al Client per a la seua acceptació mitjançant la seua signatura i segell.

El pressupost ha de presentar-se, degudament signat i segellat, en el domicili social de VT (Carrer Hernán Cortés, 19 Baix, 46100 Burjassot –València–, Espanya) o remetre’s a VT per fax o per correu electrònic. En aquest darrer cas, l’acceptació es considerarà vàlida en el moment que VT confirme la seua recepció al Client.

Les ofertes verbals i els pressupostos disponibles al lloc Web de VT es consideraran merament orientatius i no vinculants, tot quedant, en qualsevol cas, subjectes a una posterior confirmació per escrit per part de VT.

Qualsevol sol·licitud d’ampliació o modificació del servei pressupostat inicialment per a la qual, a discreció de VT, calga un increment considerable del treball, quedarà subjecta a l’elaboració d’un nou pressupost substitutiu de l’anterior, que contemplarà els serveis addicionals sol·licitats pel Client.

El pressupost mantindrà la seua vigència durant un període de TRENTA (30) DIES NATURALS. Si transcorre dit termini sense que haja estat rebuda la corresponent acceptació per part del Client, VT podrà optar entre confirmar la validesa del mateix o realitzar una proposta de pressupost revisada que continga els canvis que considere oportuns.

 1. FORMA DE CONTRACTACIÓ I MÈTODE DE TREBALL

Quan VT haurà rebut el pressupost degudament signat i segellat, aquest actuarà com a contracte entre el Client i VT.

Junt amb aquesta documentació, el Client haurà d’acreditar el pagament del CINQUANTA PER CENT (50%) de l’import pressupostat, en concepte de dipòsit, la qual cosa donarà lloc a l’inici dels treballs en les condicions i termes així acceptats i els terminis convinguts.

En qualsevol cas, els terminis quedaran suspesos quan, per la naturalesa dels serveis encomanats, corresponga al Client aportar o facilitar documentació o elements materials addicionals, i sempre que no resulten possibles les comunicacions necessàries entre ambdues parts.

En firmar el document VT donarà d’alta un projecte al qual assignarà un CODI IDENTIFICATIU del treball encarregat que comunicarà al Client. Aquest codi haurà de figurar en totes les comunicacions escrites entre les Parts, encapçalarà els correus electrònics entre les mateixes i haurà d’aparéixer en la factura que emetrà VT en finalitzar el treball encarregat.

 1. FORMA DE PAGAMENT

Les quantitats que apareguen al pressupost acceptat s’entendran com a netes i s’incrementaran en la quantitat que resulte de l’aplicació del tipus d’IVA adient i es reduirà la quantitat resultant de la retenció de l’IRPF corresponent en els casos que siga aplicable. Es procedirà a l’emissió i el cobrament de l’oportuna factura. El lliurament dels treballs es realitzarà prèvia acreditació del pagament total de l’import pressupostat, pels mitjans comunament acceptats en Dret. El pagament haurà de fer-se efectiu en el compte bancari que VT designarà, mitjançant transferència o ingrés a l’efecte. Qualsevol altre mitjà de pagament haurà de ser prèviament acceptat per VT per escrit. Sense prejudici d’altres drets, VT aplicarà l’interés legal vigent incrementant en dos punts a totes les quantitats pendents de pagament pel Client una vegada transcorregut el termini indicat als seus apartats corresponents.

 1. CONFIDENCIALITAT

VT es compromet a guardar absoluta confidencialitat i sigil sobre qualsevol informació que el Client li facilite en relació amb el contracte subscrit, per qualsevol mitjà i en tot moment, fins i tot després de la finalització de la relació contractual, per tal d’evitar el seu tractament o ús no autoritzat per tercers, qualsevol que fóra la causa de finalització de la relació contractual. Tots els col·laboradors de VT han signat un acord de confidencialitat i estan, per tant, obligats a mantindre el més absolut secret sobre totes les informacions que obtinguen per raó de l’encàrrec encomanat.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE

Totes les relacions entre les Parts es regiran per allò que disposa la legislació espanyola vigent.

 1. JURISDICCIÓ

Les Parts se sotmeten expressament a la competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de València, que s’entendrà a tots els efectes com a lloc de compliment de l’obligació, amb renúncia expressa al seu fur propi o a qualsevol altre que, en el seu cas, poguera correspondre’ls.

 1. PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb allò que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que totes les dades de caràcter personal que se’ns proporcionen seran objecte de tractament automatitzat i seran incloses en un fitxer de dades el responsable del qual és VT, a la seu social del qual (Carrer Hernán Cortés, 19 Baix, 46100 Burjassot –València-, Espanya) es podrà exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades personals en els termes i condicions previstos en la pròpia normativa vigent en matèria de protecció de dades (Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de caràcter personal de 13 de desembre)

VT recollirà les dades de caràcter personal per destinar-los a finalitats administratives, per a prestar el servei d’informació, personalitzar i millorar el servei, remetre ofertes i, en general, informació de caràcter comercial d’interés relacionada amb els serveis que ofereix VT.

VT farà ús dels mateixos exclusivament per a les finalitats indicades.

Preguem que comuniqueu de forma immediata a VT qualsevol modificació de les vostres dades de caràcter personal amb l’objectiu que la informació continguda als nostres fitxers estiga en tot moment actualitzada i sense errades.

VT ha instal·lat mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les vostres dades de caràcter personal així com per evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tot tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana com del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb allò previst en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, en concret, en relació a les mesures de seguretat de fitxers automatitzats que continguen dades de caràcter personal.

El responsable del fitxer i qui intervinga en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal estan obligats al secret professional respecte als mateixos i al deure de guardar-los, obligacions que subsistiran fins i tot després de finalitzar les seues relacions amb el titular del fitxer o, en el seu cas, amb el responsable del mateix.

 

CONDICIONS PARTICULARS DEL SERVEI DE TRADUCCIÓ

Una vegada enviat per part del Client a Vinti Traduzioni (VT) el pressupost relatiu a serveis de traducció degudament signat i segellat, aquest obra formalment i de forma immediata com a contracte amb VT, que es regeix per les Condicions Generals de l’empresa i per les següents Condicions Particulars:

 1. PROPÒSIT DE LA TRADUCCIÓ

El Client s’obliga a destinar el resultat dels serveis prestats a finalitats exclusivament legals.

El Client haurà d’indicar a VT de forma clara i expressa la destinació prevista per a la traducció, en cas contrari s’entendrà que l’objecte de la mateixa és merament informatiu per al Client.

En especial, el Client haurà d’indicar si la traducció està adreçada a formar part de la documentació definitiva per a:

 • Concursos i licitacions
 • Contractes
 • Patents
 • Impressió o edició
 • Publicació electrònica
 • Qualsevol altra destinació esquiparable

Si la traducció contractada haguera d’adreçar-se a una finalitat diferent de la que va indicar el Client en realitzar l’oferta, aquest haurà de comunicar-ho a VT perquè aquesta autoritze i confirme l’adequació de la traducció a la seua nova finalitat.

Si es tracta de traduccions adreçades a la seua posterior publicació, el Client haurà de remetre a VT, prèviament, la versió definitiva del document a publicar per a la seua revisió.

En el cas de ser necessària una terminologia pròpia, VT farà servir glossaris i documentació de referència lliurada pel Client com a eina addicional durant la realització del projecte. La terminologia s’ajustarà, si així ho indica el Client, a la informació lliurada. El Client es farà responsable de qualsevol deficiència causada per errades en la seua terminologia pròpia. Si no hi haguera cap base terminològica prèviament acordada, el Client no podrà fer cap reclamació sobre les possibles divergències entre la terminologia emprada en la traducció i la pròpia del Client.

VT no assumirà cap reclamació ni responsabilitat front al Client ni tercers si resultaren incomplits pel Client els termes de la present estipulació, s’ometera o modificara la destinació del treball encomanat, o s’alterara el seu contingut per qualsevol mitjà o procediment, sense autorització escrita de VT, reservant-se, a més, i segons el cas, el dret a no acceptar l’objecte del contracte, a aplicar els recàrrecs que foren corresponents i/o a exercitar les reclamacions pertinents, inclosos els danys i perjuís que es pogueren provocar a l’empresa.

 1. MÈTODE DE TREBALL DE LA TRADUCCIÓ

Una vegada comunicada la recepció de l’aprovació del pressupost per part de VT, el Client haurà d’enviar els arxius definitius per a la seua traducció.

La documentació original es lliurarà a les oficines de VT (Carrer Hernán Cortés, 19 Baix, 46100 Burjassot –València-, Espanya).

Cas que el Client ho sol·licite, els documents podran enviar-se via fax, correu electrònic o correu convencional, considerant-se com a data de recepció vàlida la que conste al fax receptor en el primer cas, a l’ordinador receptor en el segon cas i, en el darrer cas, la que conste al rebut de lliurament del servei de correus.

Si en un moment posterior al lliurament dels documents originals el Client decideix de fer modificacions sobre els mateixos i envia una nova versió per a la seua traducció, VT considerarà aquesta com un projecte nou i elaborarà un nou pressupost per a la seua acceptació per part del Client. Només a discreció de VT aquest nou document es podrà considerar com a substitut del primer i mantindre el pressupost aprovat sense increment.

 1. LLIURAMENT DEL TREBALL

Les dates acordades per les parts per al lliurament dels treballs acabats es comptaran a partir de la recepció en les oficines de VT dels documents originals operables per a la seua traducció. A aquests efectes, es considerarà com a data d’inici del projecte la de la recepció de tots els arxius definitius.

Cas que les Parts convinguen lliuraments parcials del treball encarregat, amb aplicació de la part proporcional del dipòsit inicial a cada lliurament parcial, el Client haurà d’acreditar l’abonament previ de la resta de l’import corresponent pressupostat a cada lliurament. VT no es farà responsable de possibles endarreriments en el lliurament dels treballs degudes a errades en la xarxa informàtica o elèctrica, avaries en servidores o qualssevol altres no imputables a VT. En aquests casos es pactaran amb el Client noves dates d’enviament dels treballs o possibles mitjans alternatius per al seu lliurament. Els treballs traduïts es lliuraran al Client a les oficines de VT (Carrer Hernán Cortés, 19 Baix, 46100 Burjassot –València-, Espanya) en la data acordada junt amb la documentació original.

Cas que el Client ho sol·licite, la traducció es remetrà via fax, correu electrònic o correu certificat o empresa de missatgeria, considerant-se com a data de lliurament vàlida aquella que conste al fax emissor en el primer cas, a l’ordinador emissor al segon cas i, en el darrer cas, aquella que aparega en l’acusament de recepció de l’oficina de correus o, en el seu cas, de l’empresa de missatgeria. VT no es farà responsable dels retards que pogueren produir-se per saturació de les línies o dels servidors corresponents, o per qualsevol altra causa aliena al seu control. En tot moment, VT intentarà conéixer la bona destinació del document i tornarà a enviar el treball cas que es produïsquen problemes en el seu lliurament.

 1. PREUS I APLICACIÓ DE TARIFES DE TRADUCCIÓ

Per regla general, les traduccions es facturaran per paraula del document d’origen. En determinats casos es pot acordar una forma de facturació diferent (per paraules de destinació, planes, línies, etc.) En aquells casos que resulte impossible realitzar un recompte de paraules automàtic del document d’origen (format paper, imatge etc.) es podrà realitzar un pressupost obert, on s’especificarà el preu per paraula del document destinació. El recompte de paraules sobre el qual s’aplica la tarifa es podrà fer, a discreció de VT, sobre el document de destinació.

Els documents originals es lliuraran en la forma convinguda prèviament per les Parts i, en tot cas, en algun dels formats més comuns de document de text (.doc, .rtf, .txt) Qualsevol altre format podria veure’s subjecte a l’aplicació d’un recàrrec proporcional a la inversió de temps i recursos per al seu tractament i traducció.

Tots els treballs de creació i manteniment de glossaris, edició, incorporació de gràfics i imatges, muntatge i transvasament a formats específics, així com en aquells casos que resulte impossible d’aplicar preus raonables per paraula del document d’origen, es facturaran per temps invertit.

VT podrà aplicar un recàrrec sobre les tarifes de traducció en concepte de:

 • Urgència (a discreció de VT, es considerarà encàrrec urgent tot aquell el termini de lliurament del qual siga igual o inferior a 24 hores i implique la seua realització o lliurament en hores nocturnes, dies festius o corresponents al cap de setmana o ponts laborals)
 • Tractament de text i format (a discreció de VT i aplicable a encàrrecs els documents originals dels quals es reben en paper, PDF, Power Point o qualsevol altre format diferent a .doc, .rtf o .txt. Podrà aplicar igualment un recàrrec als documents originals en format .doc, .rtf o .txt que continguen gràfics, diagrames o imatges que s’hagen de traduir)

El Client haurà d’abonar totes aquelles despeses suplementàries i suplides degudament justificades que genere la realització del treball, com ara despeses de telecomunicacions, consulta o investigació que excedisquen uns nivells raonables, així com les despeses de missatgeria.

Tractament de documents mínims

 • Tindrà la consideració de document mínim aquell que no supere les 300 paraules.
 • Per causa de les característiques especials d’aquest tipus de documents, per al càlcul del pressupost no es tindrà en compte el nombre de paraules dels mateixos, sinó que s’aplicarà un preu per document.
 • Cada encàrrec de traducció al qual s’aplique la tarifa de document mínim es tractarà com un projecte independent i, com a tal, estarà subjecte a l’acceptació del corresponent pressupost.
 1. FORMA DE PAGAMENT DE PROJECTES DE TRADUCCIÓ

Qualsevol ajornament o fraccionament per al pagament de les factures emeses quedarà expressament subjecte a la discreció i acceptació per part de VT.

 1. CANCEL·LACIONS

Una vegada confirmada la recepció de l’acceptació del pressupost pel Client i lliurada tota la documentació original a VT, el Client podrà cancel·lar l’encàrrec amb pèrdua del dipòsit constituït que VT farà seu en concepte de penalització i pagament dels serveis prestants.

Cas que el Client cancel·lara el treball encarregat una vegada conclòs i pendent de lliurament, haurà d’abonar l’import complet pressupostat.

 1. RESPONSABILITAT LEGAL

Cas d’errada o omissió en el treball realitzat, VT podrà opta per realitzar de nou el treball o compensar el Client amb el cost del projecte fins a l’import dels honoraris percebuts, sempre que aquests honoraris hagen estat satisfets segons les condicions anteriorment establertes.

El Client garanteix que la traducció sol·licitada no infringeix cap dret d’autor o qualsevol altre dret derivat de la propietat intel·lectual o industrial de la documentació lliurada per a la seua traducció, ni tindrà destinació o finalitat no emparada per les lleis. Així mateix, el Client també garanteix que mantindrà VT al marge de qualsevol reclamació al respecte presentada per tercers.

CONDICIONS PARTICULARS DEL SERVEI D’INTERPRETACIÓ

Una vegada enviat per part del Client a Vinti Traduzioni (VT) el pressupost relatiu a serveis d’interpretació degudament signat i segellat, aquest obrarà formalment i de forma immediata com a contracte amb VT, que es regeix per les Condicions Generals de l’empresa i per les següents condicions particulars:

 1. MODALITATS D’INTERPRETACIÓ

VT ofereix serveis d’interpretació consecutiva, d’enllaç, telefònica i whispering.

VT recomana que, per a la contractació d’un servei d’interpretació, el Client informe amb antelació tant de la naturalesa de l’encontre (congrés, reunió, conferència) com del tema del mateix. Als efectes de la preparació tècnica i terminològica, el Client haurà de remetre a VT un joc de documents el més complet possible (programa, orde del dia, actes de reunions anteriors, informes, bibliografia bàsica, llista de termes etc.) en cadascun dels idiomes de treball del servei. Si durant l’event es donara lectura d’algun text, el Client en farà arribar una còpia a l’intèrpret amb la deguda antelació.

 1. PREUS I APLICACIÓ DE TRAIFES D’INTERPRETACIÓ

VT no garanteix la disponibilitat de l’intèrpret fins a la conformitat i acceptació del pressupot per part del Client.

Els serveis d’interpretació es facturaran per hores, mitja jornada o jornada completa, tot entenent aquests períodes com el temps transcorregut des que l’intèrpret abandona les dependència de VT fins a la seua posterior tornada a les mateixes.

Totes les despeses en què poguera incórrer l’intèrpret (viatge i allotjament, dietes, temps de preparació etc.) que sempre seran acordades prèviament i seran degudament justificades, correran, en tots els supòsits, a càrrec del Client.

 1. FORMES DE PAGAMENT I CANCEL·LACIÓ DE PROJECTES D’INTERPRETACIÓ

L’import total de les factures pels serveis d’interpretació haurà d’abonar-se amb una antelació mínima de SET (7) DIES a la prestació del servei. Cas que no s’haguera rebut justificant del pagament degut per part del Client en dit termini, s’entendrà que el Client cancel·la l’encàrrec tot procedint VT a suspendre de forma immediata la prestació dels serveis contractats. Si el Client cancel·lara el servei abans de TRES (3) DIES anteriors a l’inici del mateix, s’acordarà la devolució d’una part de la quantitat avançada, que no serà superior al 60% del pressupost aprovat. Si la cancel·lació per part del Client es produïra amb posterioritat a dit termini, és a dir, dins dels TRES (3) DIES anteriors a la prestació del servei, es considerarà el servei com a prestat, per la reserva de la disponibilitat de l’intèrpret, i quedarà a discreció de VT la possible devolució de part de la quantitat abonada pel Client.

 1. CONFIDENCIALITAT

L’intèrpret es compromet expressament a guardar absoluta confidencialitat i sigil sobre totes les dades i informacions que obtinga en l’exercici del seu treball.